گروه موفقیت افچنگی از 1396  با هدف کمک و در اختیار گذاشتن تجربیات مختلف دوره های حضوری استاد افچنگی تشکیل شد. از طریق سایت استاد افچنگی می توانید به مقالات، فیلم های آموزشی و دوره های استاد افچنگی دسترسی داشته باشید.